Mera Karışımı - FLORA - K

- Çok yüksek besin değerleri ihtiva eden özel bir karışımdır.
- Strese (sert kışlar gibi) ve kuraklığa dayanıklı sürekli çayır-mera
  karışımıdır.
- Lezzetli, kolay sindirilebilir, enerji ve protein oranı yüksek bir kaba
  yemdir.
- Süt, kondisyon ve besi artışı sağlar, tüylerde parlaklık meydana gelir.
- Mükemmel zemin örtüsüne sahiptir.
- Susuzluğa toleranslıdır. 

EKİM ZAMANI: Sonbahar ve erken ilkbahar aylarında ekim yapılır.

TOHUM YATAĞI: Düz tesviye edilmiş ve sıkıştırılmış olmalıdır.

EKİM DERİNLİĞİ ve ŞEKLİ: 1,5 – 2 cm olacak şekilde sürgü altı veya mibzerle toprak sıkıştırılarak ekim yapılır. Flora-K hem ziraat yapılabilen tarlalara hem de işleme imkanı olmayan çalılık ve ormanlık arazilerdeki doğal mera alanlarına sonbahar yağmurlarıyla birlikte veya ilkbaharda erkenci ekilir. Mümkünse bu arazilerde tohum saçıldıktan sonra hayvan sürüleri dolaştırılarak toprağın karışması ve sıkıştırılması sağlanmalıdır.

GÜBRELEME: Ekimden önce tohum yatağına 15*15*15 NPK ile dekara 25-30 kg gübreleme yapılmalıdır. Bitkinin çıkışından 15 gün sonra dekara 20-25 kg % 33’lük Amonyum nitrat uygulaması yapılmalıdır. Her biçim ve otlatmadan sonra aynı şekilde gübreleme yapılması tavsiye edilir. Kışa girerken dekara 25 kg 15*15*15 NPK uygulanması bitkinin kök yapısının güçlenmesi açısından çok faydalıdır.

SULAMA: Sonbaharda yağışlı aylarda yağışlar takip edilerek ekildiğinde bitkinin çimlenmesi ve gelişmesi için mevsimsel yağış yeterli olabilir. Yeterli olmazsa ilave sulama yapılmalıdır. Genellikle tohumlar 7-21 gün arasında çimlenir. Yağışın olmadığı aylarda ekildiğinde çimlenme, ilk çıkış ve fide aşamalarında toprağın üst tabakasının nem oranının korunması için ekimi takip eden 3 hafta az miktarda ancak sık sulama yapılmalıdır.

YABANCI OT KONTROLÜ: FLORA-K ilerleyen süreçte yabancı otlara yaşama şansı tanımaz. İlk çıkıştan sonra yabancı ot görülürse biçimler biraz erkene alınır. 1-2 biçimden sonra tarlada yabancı ot kaybolur.

BESLEME: FLORA-K çok yüksek besin değerleri ihtiva eden özel bir karışımdır. Hayvanlar severek yer. Süt hayvanlarında yüksek süt artışı sağlar. Gazlı şişlik ve ishale neden olmaz. Kondisyon ve besi artışı sağlar tüylerde parlaklık meydana gelir. Ayak ve tırnak sağlında iyileşme, dişi hayvanların döl verimlerinde de olumlu gelişme sağlar.

OT ÜRETİMİ VE VERİMİ: Otlatma için çok uygundur. Otun fazlası biçilip kuru ot ve silaj yapılarak değerlendirilebilir. Mümkünse ekili alanı bir kez biçtikten sonra otlatmaya geçilmelidir. Otlatma yüksekliği 25 cm’dir. Ekili alan ikiye veya üçe bölünerek otlatma yapılmalıdır. Bir alan otlatılırken önceki otlatılan parçanın gübrelenmesi , mümkünse sulaması yapılır. 8 cm’den daha derin otlatmalardan kaçınılmalıdır. Çamurda otlatma yapılmamalıdır.  Aşırı otlatma mer’anın ömrünü kısaltır. Yaz kurağında bitkinin kök yapısının zarar görmemesi için dikkatli otlatma yapılmalıdır. Sonbahar yağmurlarıyla mer’a tekrar yeşerir ve otlar büyümeye başlar. Mer’a yeterli yüksekliğe ulaşmadan (20-25 cm) hayvanlar otlatılmamalıdır. Yağışın durumuna göre yılda birkaç kez biçim yapılabilir. Biçim, bitki boyu 35-40 cm’ye ulaştığında yapılmalıdır. 6 cm’den daha kısa biçim yapılmamalıdır.

Mera Yönetimi
Hayvanları beslemenin en ucuz ve doğal yolu, hayvanların otlanmasını sağlamaktır. Burada karşılaşılan zorluk ise büyümenin belirli bir düzene oturtulması ve ot boyları çok yükselmeden ve artık yem miktarının az olmasına özen göstererek hayvanlar için yeterli yemin sağlanmasıdır. Amaç, arazi üzerinde en az %90 ekili tür bulunmasını sağlamaktır.
Sürekli Otlatma
Düzenleme olmaması, ineklerin tamamının tüm sezon boyunca merada otlaması anlamına gelmektedir. Bu da genellikle, makinelerin kullanılamadığı yeni meralarda kullanılır (genellikle kalıcı çayırlarda). Otun kalitesi genel olarak düşüktür ve her sezon hektar başına üretim miktarında önemli azalmalar gözlemlenir. Bu tür bir uygulamanın avantajı iş gücü ve yönetim gerekliliklerinin çok az olmasıdır.
Düzenleme yapılmış olan sürekli otlatma ise bu sistemin iyileştirilmiş halidir. Bu sistemde hayvanların ilkbahar dönemi boyunca belirli bir alan içerisinde otlamasına izin verilir, geriye kalan arazi ise silaj için hasat edilir. Yaz döneminde hayvan otlatılan alan, genellikle her kesimden sonra, 3 - 4 katına çıkarılır. Kalite ve verim hızlı bir şekilde değişebilir ve yönetimin, yedek beslenmeyi karşılamak üzere her zaman için silaj depolanmasını sağlaması gerekir.
Merada otlatma
Hayvanların meralarda otlatılması farklı şekillerde düzenlenebilir. Otlak sayısı 3 ila 14 arasında değişiklik gösterebilir. Otlak sayısının az olması halinde ineklerin bir otlakta geçirecekleri gün sayısı 7 - 8 gündür fakat yem kalitesinde gözlemlenebilecek farklılıklar sebebiyle günlük süt veriminde değişiklikler gözlemlenmesi riski doğar. Bu nedenle arazinin daha fazla sayıda otlağa bölünmesi önerilir.
Otlak sayısının 8 ila 10 arasında olması halinde, otlama yoğunlaşır ve hayvanların bir otlakta geçireceği gün sayısı en fazla 2 olur. İlkbahar döneminde otlakların yalnızca yarısı otlatma için kullanılacak olup geri kalanı silaj veya saman olarak kullanılmak üzere hasat edilecektir. Bu dönemden sonra otlak olarak kullanılacak arazi sayısı artacaktır. Otlatma için kullanılan arazi sayısı, her zaman için, otların büyümesine bağlı olarak değişiklik gösterir.

Burada amaç ot boyunun otlatma öncesinde 10 ila 15 cm, otlatma sonrasında ise 6 cm civarında olmasını sağlamaktır. İneklerin arazi üzerindeki tüm otları yemesi gerekir. Otların büyümesi ineklerin yiyebileceğinden yüksek bir oranda seyrediyorsa kalan otlar kesim için bırakılmalıdır. Meralarda otlatmada sorun yaşamamak için sezon öncesinde dikkatli bir şekilde planlama yapılması gerekmekte olup otlatma sezonunda yönetimin yoğun bir şekilde devam etmesi de gereklidir.

Rasyonlu otlatma
Rasyonlu otlatma çok daha kısıtlayıcıdır. Bu örnekte 8 adet otlak arazi kurulmuş olup hareketli çitler yardımıyla ineklerin günde iki kere yeni bir bölüme geçmesine izin verilmiştir. Buradaki amaç otlayan hayvanlara yarım günlük otlamada (10-15 cm'den 6 cm'ye) yeterli ot vermektir.
Bu sistem oldukça yoğun bir sistem olup yalnızca verimi yüksek olan inekler için kullanılmaktadır. Sistemin çok iyi şekilde hazırlanması ve ön bariyerlerin sık sık hareket ettirilmesi gerekir. Diğer taraftan bu sistemle üretilen otların kalitesi değişkenlik göstermez ve besleme yönetimi kolaydır.
Otlatmanın olmaması
Otlatmanın olmadığı sistemde inekler, her gün kesilip büyükbaş hayvan çiftliğine getirilen otlarla beslenir. Bu sistemde iş gücü yoğundur fakat taze ot gerektiği veya herhangi bir sebepten ötürü otlatmanın mümkün olmadığı durumlarda kullanılabilir. Otlatmanın olmadığı bu sistemde yemin kalitesi ve üretim arazisinin verimi de oldukça yüksek olabilir.
Birleşik yönetim
Mümkün olan durumlarda otlatma ve kesimin dönüşümlü olarak kullanıldığı birleşik yönetim uygulanması meralar için oldukça sağlıklı sonuçlar doğurur. İki tur otlatmanın ardından kesim yapılması otlatmaya uygun otların aynı seviyede olmasına ve kalitelerinin artmasına yardımcı olur. Aynı zamanda hayvanların sürekli otlatma sebebiyle parazitlere maruz kalması riski de azalır.


Mera Alanları Ne Zaman ve Nasıl Yenilenmeli
Çayır - Mera yönetimi ne kadar iyi veya dikkatli şekilde yapılırsa yapılsın verimde her zaman için
bir azalma ve istenmeyen tür sayısında bir artış olacaktır. Bunun sebebi yukarıda belirtilen faktörlerin yanı sıra taze otların, diğerlerine kıyasla daha kuvvetli ve üretken olmasıdır. Verimin yılda %10 ila %15 oranında azalması normaldir, bu esnada yem kalitesi de düşer. Eğer mümkün ise otlakların yenilenmesinin en iyi yöntemi eski otların kaldırılarak yerine yeni tohumların ekilmesidir. Fakat bu çözüm genellikle istenmez veya uygulanması mümkün değildir, bu nedenle de eskilerinin üzerine yeni tohumlar ekilmesi yöntemi iyi bir seçenektir.

Eski bitkilerin üzerine yeni tohumlar ekilmesine ilişkin rehber
Kesme veya yoğun otlatma ile fazla büyümeyi ortadan kaldırın. Tırmık kullanarak araziyi zıt yönlerde tırmıklayın. Bu işlemin toprak yüzeyini açığa çıkarması ve sürme işlemine hazırlaması önemlidir çünkü bu işlemler tohumun toprakla uygun şekilde temas etmesini ve hızlı şekilde büyümesini sağlar.

Ekim
Tırmık işlemini gerçekleştirirken bir yandan da dekar başına yaklaşık 7-10 kg uygun tohum karışımı gelecek şekilde ekim işlemini de gerçekleştirin Ekim işlemi, normal mibzer veya doğrudan ekim işlemi için geliştirilmiş ekim makinesi aracılığıyla farklı bir işlem olarak da gerçekleştirilebilir.
Ekim işleminin hemen ardından araziyi silindirle ezerek toprağın sıkılaşmasını ve tohum ile toprak arasında iyi bir temas oluşmasını sağlayın. Arazinin hazırlanması ve ekimi ile tohumun toprakla temasının sağlanması için harcanan zamanın ne kadar önemli olduğunu anlatmak mümkün değildir.


Zamanlama
Eski bitkilerin üzerine yeni tohumlar yazın son günlerinde silaj kesiminin hemen ardından veya ilkbahar ya da sonbahar döneminde yoğun otlatma ardından ekilmelidir. Bu dönemler, genellikle, zeminin en fazla açıkta bulunduğu ve üzerinde kaldırılması gereken çok az bitki bulunduğu veya hiç bitki bulunmadığı bir zaman zarfıdır.

 
  


Gübre
Bitkilerin toprak yüzeyine çıkmasını bekleyin; gübre kullanmak için ekim sonrasında en az 10 ila 15 gün beklenmesi önerilir.

Hayvanların yeniden araziye alınması
Kesim sonrasında: Bitkilerin tamamen toparlanmasını bekleyin.
Otlatma sonrasında: 10 ila 15 gün boyunca otlattıktan sonra hayvanları çıkarın ve daha sonrasında bitkilerin toparlanmasını bekleyin.